Prawo medyczne


2-letnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia.

Jeśli jesteś zainteresowany wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów, dysponujących umiejętnościami kształtowania odpowiednich postaw zawodowych wobec pacjentów i pracowników, którzy będą mogli zajmować się administrowaniem i zarządzaniem podmiotami działającymi w tym systemie. To studia dla Ciebie!

Interdyscyplinarna formuła umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących działania organów władz publicznych, jak i partnerów jakimi są podmioty lecznicze. Uczestnicy zajęć poznają zasady działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz elementami procedury administracyjnej, cywilnej i karnej wykorzystywanej dla dokonywania czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dochodzenia roszczeń w tym zakresie. 

Wszechstronna wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi jego absolwentom aktywne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej, w tym w:
• organach administracji publicznej,
• instytucjach zajmujących się procesem organizowania, administrowania, nadzorowania i finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych,
• podmiotach prowadzących działalność leczniczą,
na podstawie znajomość prawnej i etycznej problematyki związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ewentualnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/prawo-medyczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz