czwartek, 16 czerwca 2016

III. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: KONSUMENT NA RYNKU PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH" JUŻ ZA NAMI...

W dniu 25 maja 2016 r. w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Wydarzenie było kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice) i drugiej (18 marca 2015 r., Łódź) edycji konferencji „Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich".

Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego, Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Railway Business Forum.

Złotym Partnerem Konferencji były Polskie Koleje Państwowe S.A. Srebrnym Partnerem był Instytut Prawa Gospodarczego Sp z o.o. natomiast Brązowym Parterem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.


Kierownikiem Konferencji była prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego i kurator Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ), natomiast przewodniczącym Rady Programowej Konferencji był prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicm, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Śląskiego, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A., współorganizator Konferencji). Ponadto, w skład Rady Programowej wchodzili: dr Michał Beim (PKP S.A., Instytut Sobieskiego), Łukasz Gołąb (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Anna Górczyńska (Uniwersytet Łódzki), Karol Kłosowski (Urząd Transportu Kolejowego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki), Kamil Olczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Beata Pachuca-Smulska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), dr hab. Rafał Stankiewicz (Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki), prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (Szkoła Główna Handlowa), dr Katarzyna Wlaźlak (Uniwersytet Łódzki)

Pracom organizacyjnym, pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak, przewodniczył Marcin Kraśniewski (prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ).

Konferencja rozpoczęła się od powitania moderatorów, prelegentów oraz gości przez prof. dr hab. Marię Królikowską-Olczak. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. UŁ dr hab. Agnieszki Liszewskiej (Dziekan WPiA UŁ). W części otwierającej Konferencję Alina Giedryś (doradca Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Infrastruktury Kolejowej) odczytała list Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, a dr inż. Jan Michajłowski (Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim) odczytał list Wojewody Łódzkiego prof. dr hab. Zbigniewa Rau skierowany do uczestników Konferencji. Z upoważnienia prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego) głos zabrał także dr Jan Walulik (Adiunkt Naukowo-badawczy w CARS).

Po uroczystym otwarciu rozpoczął się pierwszy panem pt. „Rola państwa i Unii Europejskiej w oddziaływaniu na funkcjonowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, któremu przewodniczył dr Jan Walulik. Jako pierwszy, referat nt. pozakonkurencyjnych mechanizmów motywujących wygłosił dr Stefan Jarecki (Dyrektor Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pracownik naukowy na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie). Następnie dr Michał Będkowski-Kozioł (p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; partner w Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy Sp.j.) zaprezentował referat pt. „Europejska Agencja Kolejowa w świetle IV pakietu kolejowego UE”. Ostatnim mówcą w pierwszym panelu był dr Bartosz Mazur (doradca Prezydenta Miasta Rybnika ds. transportu zintegrowanego i członek Rady Naukowej Fundacji ProKolej), który skierował uwagę słuchaczy na problematykę roszczeń i skarg wobec organizatorów kolejowego publicznego transportu zbiorowego ze strony operatorów przewozów kolejowych.

Kolejny panel, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, miał charakter dyskusyjny. Tematem przewodnim była integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu. W dyskusji udział wzięli: dr Michał Beim (Członek Zarządu PKP S.A., pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Włodzimierz Wilkanowicz (Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.), Ryszard Rębilas (Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.), Alina Giedryś i Adrian Furgalski (Przewodniczący Zarządu Railway Business Forum).\

W trzecim panelu, pt. „Znaczenie infrastruktury kolejowej dla funkcjonowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich” wystąpili prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), który swoim wystąpieniem poruszył problematykę formy i przeznaczenia pomocy publicznej w sektorze transportu kolejowego, mec. Przemysław Ciszak (Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego PKP S.A.), który swój referat poświęcił statusowi operatora systemu dystrybucji energii trakcyjnej w świetle przepisów ustawy o transporcie kolejowym, oraz Alina Giedryś, która zaprezentowała wpływ projektów modernizacji infrastruktury kolejowej na standard przewozów w województwie łódzkim. Moderatorką tej części Konferencji był prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (profesor nadzwyczajna w Katedrze Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).

Czwartemu panelowi Konferencji, nt. wpływu regulacji na kształtowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przewodniczył prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk. W panelu wystąpili: Damian Grabowski (Prezes Zarządu Arriva RP Sp. z o.o.), Alicja Kozłowska (Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku w Urzędzie Transportu Kolejowego), mec. Przemysław Ciszak oraz mec. Przemysław Wierzbicki (Partner zarządzający w Kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni).

Popołudniu odbyły się dwie sesje równoległe.
Panelowi na temat ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego przewodniczyła prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (profesor nadzwyczajna w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W panelu konsumenckim wystąpili dr Sebastian Gajewski z Uniwersytetu Warszawskiego, Karol Kłosowski reprezentujący Urząd Transportu Kolejowego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grzegorz Pilecki pracownik Urzędu Transportu Kolejowego oraz dr Przemysław Kowalik z Politechniki Lubelskiej. W tej części poruszono następujące zagadnienia: prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ich ochrona w ruchu kolejowym; bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym; Rzecznik Praw Pasażera Kolei – alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym; zasady konstrukcji ofert taryfowych w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów konsumentów.Jednocześnie, w trakcie panelu konsumenckiego, Marcin Kraśniewski przewodniczył panelowi nt. dostępu do infrastruktury kolejowej jako instrumentu prokonkurencyjnego w sektorze transportu kolejowego. Ta część Konferencji odbyła się w Sali Sądowej WPiA UŁ i miała charakter doktorancko-studencki. Wystąpili w nim mgr Łukasz Romański (Uniwersytet Warszawski, Urząd Transportu Kolejowego), Michał Bałdowski (Uniwersytet Warszawski), Tomasz Mizioch (Uniwersytet Śląski), Katarzyna Surmiak (Uniwersytet Śląski), mgr Aleksandra Bogusz (Uniwersytet Łódzki) oraz Ochirsuren Badral (Uniwersytet Łódzki). W ostatniej części Konferencji poruszono problematykę polityki liberalizacji rynku przewozów kolejowych, dostępu do infrastruktury kolejowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz decyzji Komisji Europejskiej, działań i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dziedzinie udostępniania infrastruktury kolejowej, aspekt środowiskowy dostępu do infrastruktury kolejowej oraz kwestię administracyjnoprawnej analizy decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zastępującej umowę o udostępnieniu infrastruktury kolejowej.


Konferencję podsumowali i zakończyli prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak oraz prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, którzy jednocześnie zaprosili wszystkich uczestników na kolejną edycję konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Organizatorzy przewidują, ze czwarta edycja tego przedsięwzięcia odbędzie się marca 2017 r.

Szczegółowe sprawozdanie zostanie opublikowane w internatowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym.