wtorek, 22 grudnia 2015

TRYBUNAŁ WE MGLE | DEBATA

8 grudnia br na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się debata studencka, pt.: „Trybunał we mgle”. Celem spotkania była próba wyjaśnienia aktualnych problemów prawnych i ustrojowych, związanych z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego oraz zagadnień bezpośrednio z tymi problemami związanych – relacji między zasadami konstytucyjnymi oraz związków między poszczególnymi władzami. W spotkaniu wzięli udział prof. Terasa Dębowska-Romanowska, sędzia TK w stanie spoczynku oraz dr Marcin Stębelski i dr Jarosław Sułkowski, pracownicy Biura Trybunału.

Dr Marcin Stębelski dużo uwagi poświęcił prawnej analizie działań i aktywności podjętych przez Sejm, Prezydenta oraz Trybunał Konstytucyjny, odtwarzając ich chronologię oraz wskazując na przepisy stanowiące ich podstawę prawną. 
Dr Stębelski szczegółowo omówił proces legislacyjny, w którym doszło do uchwalenia nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz jej nowelizacji, status uchwał mających na celu ubezskutecznienie październikowego wyboru sędziów oraz charakter prawny ślubowania. Ponadto, przedmiotem jego uwagi była także relacja Sejmu i Prezydenta w zakresie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz skutki prawne wyroku TK z 3 grudnia 2015 roku.
Prof. Teresa Dębowska-Romanowska szeroko omówiła kwestię organizacji oraz zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, statusu jego sędziów oraz przynależnej mu pozycji w demokratycznym państwie prawnym. Zwróciła także uwagę na rolę, jaką w systemie prawa odgrywa Konstytucja oraz wskazała na jej integracyjną funkcję. Pani Profesor odniosła się także do relacji państwo – obywatel, podkreślając konieczność uznania każdej aktywności prospołecznej za cenną
i będącą powodem do dumy.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UŁ oraz opiekujących się nim pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego. Cieszyło się niebywałym zainteresowaniem całej społeczności akademickiej. Wzięło w nim udział nie tylko wielu studentów, lecz także nauczycieli akademickich.
Studenci chętnie zadawali Prelegentom pytania, interesowali się przede wszystkim skutkami prawnymi wyroków Trybunału Konstytucyjnego, znaczeniem zasady domniemania konstytucyjności ustaw, rozbieżnościami w poglądach prezentowanych przez doktrynę oraz kompetencjami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.
Debata miała charakter merytoryczny i dotyczyła jedynie kwestii ściśle prawnych. Tekst: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

niedziela, 20 grudnia 2015

SPOTKANIA W PARAGRAFIE | KOŁO NAUKOWE PRAWA KARNEGO


Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyły się zajęcia
z cyklu „Spotkania w paragrafie”, prowadzone przez Martynę Owsiak, reprezentującą Koło Naukowe Prawa Karnego, na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i młodocianych. Słuchaczami byli uczniowie klasy II d z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie wraz ze swoimi nauczycielami.
Uczniom zdefiniowano podstawowe pojęcia takie jak „nieletni”, „młodociany" oraz „małoletni”, a także przybliżono im granice odpowiedzialności karnej na zasadach kodeksu karnego i innych aktów prawnych. Wskazano konsekwencje działania niezgodnego z przepisami prawa jak również  niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.
Uczniowie mieli też okazję usłyszeć jakie środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości nieletnich ustawodawca przewiduje w  ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także zapoznano ich z tym kto i kiedy może interweniować w tych sprawach. Dla ugruntowania wiedzy, uczniowie wzięli udział w rozwiązaniu kazusów i chętnie przystąpili do rozwiązania quizu. Podczas zajęć padło kilka interesujących pytań, na które postarano się jak najlepiej odpowiedzieć. 

Tekst i zdjęcia: Koło Naukowe Prawa Karnego

niedziela, 13 grudnia 2015

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE PO NOWELIZACJI | WYKŁAD PROFESORA KSIĘŻAKA

W dniu 9 grudnia 2015r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się wykład prof. nadzw. dr hab. Pawła Księżaka pt. "Odpowiedzialność za długi spadkowe po nowelizacji" zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego. Wykład był poświęcony zmianom w prawie spadkowym jakie weszły w życie dn. 18 października 2015r.
Nowe przepisy zmieniają zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Od 18 października 2015r. zasadą stało się, iż spadkobierca z mocy prawa przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, o ile nie złoży w odpowiednim terminie innego oświadczenia. Profesor Paweł Księżak omówił szczegółowo znowelizowane przepisy oraz nowo wprowadzone instytucje, zwracając uwagę na ich znaczenie w praktyce. Słuchacze dowiedzieli się jakie korzyści mogą wyniknąć z obowiązujących przepisów oraz jakie istnieją zagrożenia. Na zakończenie Profesor odpowiedział na liczne pytania uczestników.
Wydarzenie to, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego, spotkało się z dużym odzewem ze strony uczestników ze względu na ciekawą oraz aktualną tematykę. Zapraszamy na inne wydarzenia organizowane przez Koło.
Tekst:  Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Zdjęcia: Ada Ślaska

sobota, 12 grudnia 2015

KONFERENCJA | PRZEMIANY W POLSKIM SEKTORZE POCZTOWYM


W dniu 9 grudnia 2015 r. w Auli Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i  Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w Warszawie, Krajowa Izba Radców Prawnych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Partnerem strategicznym była Poczta Polska S.A., która udzieliła znacznego wsparcia finansowego i organizacyjnego. Organizatorzy w przygotowania zaangażowali przedstawicieli nauki, administracji i biznesu. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem operatorów pocztowych, o czym świadczy obecność przedstawicieli dwóch największych operatorów pocztowych w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył adw. Piotr Bielarczyk (Dyrektor Biura Prawnego Poczty Polskiej S.A.) oraz r.pr. Krystian Szostak (Wiceprezes Zarządu InPost S.A.). 

Uczestnicy konferencji zostali powitani przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Marcina Kraśniewskiego. Konferencję otworzyli: Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Sławomir Cieślak, Dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Dyrektor Rynku Pocztowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Sławińska. Zebranych powitał także prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, który jednocześnie wygłosił krótkie wprowadzenie do tematyki konferencji.     I panel zatytułowany Pozaregulacyjna ingerencja państwa na rynku usług pocztowychmiał charakter dyskusyjny. Moderatorem był prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski. W charakterze prelegentów wystąpili prof. dr hab. Anna Fornalczyk (COMPER sp. j. Fornalczyk i Wspólnicy, była Prezes Urzędu Antymonopolowego [dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]), prof. dr hab. Aleksander Werner (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz dr Anna Górczyńska z naszego Wydziału.


W II panelu (Zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych) wystąpili eksperci rynku pocztowego oraz przedstawiciele operatorów pocztowych: r.pr. Artur Salbert (Kancelaria Modzelewska&Paśnik), r.pr. Krystian Szostak (InPost), dyr. Magdalena Sławińska (Urząd Komunikacji Elektronicznej), adw. Piotr Bielarczyk (Poczta Polska), adw. Piotr Paśnik (Kancelaria Modzelewska&Paśnik). Moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. Po wygłoszonych referatach nastąpiła ożywiona dyskusja.

W panelu popołudniowym (Zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych) wystąpili: mgr Jarosław Olesiak (asystent w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ), mgr Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki, Linklaters), mgr Wojciech Podlasin (Uniwersytet Warszawski, Linklaters), mgr Grzegorz Pawul (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), mgr Alina Sperka – Cieciura (Uniwersytet Łódzki), mgr Sylwia Łazuk (Uniwersytet w Białymstoku), mgr Adrian Bartha (Uniwersytet Gdański). Moderatorem tej części konferencji była dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka.

W ostatnim panelu wystąpili studenci szczególnie zainteresowani regulacją sektora pocztowego w Polsce. Temat przewodni tego panelu brzmiał: Stan prawny na rynku usług pocztowychWystąpili w nim: Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki), Michał Ciepłucha (Uniwersytet Łódzki), Maja Jasłowska (Uniwersytet um. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Katarzyna Chojecka (Uniwersytet Warszawski), Kamila Bodo (Uniwersytet Gdański), Tomasz Mizioch (Uniwersytet Śląski). Moderatorem był mgr Jarosław Olesiak z naszego Wydziału.   


Szczegółowe sprawozdanie z konferencji ukaże się w m.in. internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (numer styczniowy).   Tekst: Naukowe Koło Prawa Energetycznego i  Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego