czwartek, 7 maja 2015

QUO VADIS? NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO

W dniach 28- 29 kwietnia 2015 roku, w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Quo vadis? Nowelizacja kodeksu karnego”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego WPiA UŁ. Organizowane przez Koło nieprzerwanie od pięciu lat konferencje naukowe cieszą się dużym uznaniem oraz szerokim zainteresowaniem, z uwagi na ich wysoki poziom merytoryczny. Celem organizacji tegorocznego wydarzenia było przybliżenie nowelizacyjnych zmian, dotyczących szeroko rozumianego prawa karnego, wchodzących w życie w znacznej części z dniem 1 lipca 2015 r. Przedmiot rozważań został zakreślony głównie poprzez dwa akty prawne, Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Podczas dwóch dni Konferencji wystąpienia wygłosili przedstawiciele doktryny prawa karnego i zawodów prawniczych oraz studenci i doktoranci z dziewięciu ośrodków naukowych z całej Polski, których najlepsze referaty zostały wyłonione w drodze konkursu. Obrady w pierwszym, jak i drugim dniu wydarzenia zostały podzielone na trzy panele, kończące się owocną we wnioski dyskusją. 

Uroczystego otwarcia obrad dokonała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska. Inicjujące przemówienie wygłosił również Kierownik Katedry Prawa Karnego, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Dębski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Robert Zawłocki, prof. dr hab. Witold Kulesza, Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie, prokurator Ewelina Klimowicz – Galijkowska, z Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze, adwokat Bartosz Tiutiunik, oraz prokurator Maria Szcześniak – Bauer z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 

Obrady Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Quo vadis? Nowelizacja kodeksu karnego” z pewnością były dla wszystkich uczestników naukowo satysfakcjonujące. W trakcie ich trwania, na Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, pojawiało się wielu pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Zaskakująco wysoka liczba zainteresowanych słuchaczy pozwoliła Organizatorom upewnić się, jak trafny okazał się dobór tematyki tegorocznego wydarzenia. Znamienici prelegenci przybliżyli najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne instytucje, które wprowadza lub zmienia ustawodawca wraz z dniem 1 lipca 2015 roku. Chociaż wiele z występujących osób, podczas dwóch dni obrad, negatywnie odnosiło się do nadchodzącej nowelizacji, to jednak finalnie kreślono optymistyczne wizje, co do nowej rzeczywistości prawnej. Powodzenie realizacji zamierzeń ustawodawcy uzależnia się jednak, przede wszystkim, od społecznego nastawienia i kompleksowej akceptacji dla nieuchronnych już zmian w prawie karnym. 

Wygłoszone referaty przez studentów i doktorantów wraz ze szczegółowym sprawozdaniem z konferencji będzie można przeczytać w najbliższym numerze Wiedzy Prawniczej. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz