wtorek, 18 marca 2014

JUBILEUSZ PROFESORA ZYGFRYDA RYMASZEWSKIEGO


W dniu 28 lutego 2014 r. łódzkie środowisko historyczno-prawne wraz z łódzką apelacją uczciło Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia urodzin Profesora Zygfryda Rymaszewskiego,
zorganizowaniem konferencji naukowo-szkoleniowej na temat: „Wpływ dawnego prawa na wymiar sprawiedliwości dnia dzisiejszego”.


W części uroczystej posiedzenia Osobę Jubilata przedstawili: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Stanisław Liszewski, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Agnieszka Liszewska. Wspominając wieloletnie i wszechstronne zaangażowanie Profesora na szczeblu uczelnianym, podkreślono, będący Jego udziałem dotychczasowy, nieoceniony wkład w rozwój nauki historii prawa w Polsce. Równocześnie prelegenci przypomnieli prowadzoną od lat społecznikowską działalność Jubilata.

Po złożeniu gratulacji, podziękowań i życzeń rozpoczęła się, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Witkowskiego (UMSC), prof. dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego (UMK) oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi – dr. Michała Kłosa, część konferencji poświęcona realizacji programu przewidującego referaty.

W swych wystąpieniach prelegenci w różnorodny sposób charakteryzowali i oceniali znaczenie znajomości dawnego prawa dla potrzeb współczesnego wymiaru sprawiedliwości, odwoływali się do przykładów praktyki, w której historyk prawa, powoływany jako biegły w toczących się współcześnie postępowaniach sądowych, jako jedyny był w stanie kompetentnie wyjaśnić zasady dawnego prawa, jego interpretację, zakres obowiązywania, czy nawet odczytać znaczenie formułowanych kiedyś po łacinie norm. Wskazywano też na fatalne konsekwencje do jakich może prowadzić nieznajomość przez organy władzy dawnego prawa (np. przy reaktywowaniu spółek przedwojennych).

W trakcie dyskusji podsumowujących kolejne części obrad głos zabierali zarówno historycy prawa, przede wszystkim prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski, prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW) oraz prof. dr hab. Danuta Janicka (UMK), jak i licznie zgromadzeni reprezentanci innych dyscyplin prawniczych. Cywilista - prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (UŁ) podkreślała, że zapoznanie się z historią prawa pozwala zrozumieć, dlaczego określona konstrukcja prawna powstała w określonej postaci, a jednocześnie poznanie dziejów ustawodawstwa pozwala docenić często kwestionowane wagę i duży dorobek polskiej myśli prawniczej. Zbliżone stanowisko zajął karnista - prof. dr hab. Witold Kulesza (UŁ), który wskazywał, iż prawnik nie może nauczyć się, zrozumieć i posługiwać określoną instytucją prawną, o ile nie pozna jej genezy i drogi rozwoju. Zwracano też uwagę na konieczność zapewnienia przyszłym prawnikom wykształcenia ogólnego, kształcenia w nich umiejętności posługiwania się normą, stanowiącą jedno z możliwych rozwiązań, które wybrał z określonych przyczyn ustawodawca. Podkreślono też znaczenie takiego kształtowania osobowości prawnika, by był on zdolny posługiwać się prawem, które weszło w życie już po ukończeniu przezeń studiów oraz wskazywano konsekwencje, które mogą wynikać dla rozstrzygania spraw w obecnie toczących się przewodach sądowych przy braku wiedzy w zakresie historii prawa.Profesor dr hab. Zygfryd Rymaszewski urodził się w Nowych Trokach pod Wilnem w 1927 r. Już po wojnie przeniósł się do Łodzi, gdzie po uzyskaniu świadectwa dojrzałości (1948) rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Łącząc naukę z pracą zawodową w charakterze pracownika biurowego, a następnie księgowego, w 1953 r. otrzymał dyplom magistra praw. Pod okiem prof. Jana Adamusa, na podstawie umowy zlecenia kilka kolejnych lat uczestniczył w pracach badawczych nad historią polskiego prawa prywatnego. W roku 1959 formalnie związał się z Katedrą Powszechnej Historii Państwa i Prawa, której pomimo atrakcyjnych propozycji składanych Mu przez inne uczelnie, pozostał wierny do dnia dzisiejszego. Swoją działalność naukową Profesor Rymaszewski rozwijał pod wpływem profesorów: Jana Adamusa, Henryka Grajewskiego i Józefa Matuszewskiego, niemal w całości poświęcając się historii prawa sądowego. W 1965 r. po przedłożeniu rozprawy o prawie bliższości krewnych, uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Na podstawie dwóch pomnikowych dzieł poświęconych funkcjonującym w Polsce wersjom łacińskim Landrechtu Zwierciadła Saskiego, otrzymał kolejno stopień doktora habilitowanego (1974) oraz tytuł profesora zwyczajnego (1986). Profesor Zygfryd Rymaszewski jest Autorem ponad 50 publikacji naukowych. Znacząco przyczynił się do rozwoju badań nad polskim prawem ziemskim, tak materialnym (Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV w.), jak i procesowym (Granicierum perequitatio w polskim prawie ziemskim). Nie da się również przecenić Jego studiów na rzecz postępu w badaniach nad dziejami prawa niemieckiego w Polsce (Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Versio Vratislaviensis, versio Sandomiriensis, Łaski oraz Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Jaskier –tekst główny i noty marginesowe, a także Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV i XV wieku). Do istotnych sfer eksploracji badawczej Profesora zaliczyć trzeba również problematykę ustrojową, w ramach której ukazały się dwutomowe studia poświęcone woźnemu sądowemu (Woźny sądowy oraz Czynności woźnego sądowego). Nie sposób nie wspomnieć o społecznej aktywności Profesora Zygfryda Rymaszewskiego, który poza działalnością naukową, od wielu lat zaangażowany jest w organizację pomocy materialnej dla białoruskiej Polonii, niejednokrotnie przeznaczając na dary wysyłane znajdującym się w trudnej sytuacji Rodakom, własne pieniądze. Profesor Rymaszewski przez wiele lat swojej pracy, dał się poznać w środowisku uniwersyteckim, jako Osoba niezwykle skromna, życzliwa i otwarta na problemy innych. W szczególności młodzi pracownicy naukowi zawsze mogli i mogą liczyć na pomoc Profesora, który biorąc wciąż aktywny udział w seminariach obu Katedr Historii Prawa, gotów jest poświęcić im czas, dzieląc się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem. Wykorzystane informacje biograficzne pochodzą z artykułu prof. J.S. Matuszewskiego, Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. IV, Łódź, 1999

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz