piątek, 27 lipca 2012

Nowe studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych


Od października br. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ ruszy Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych. Głębokie zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z integracji Polski z Unią Europejską, istotne nowelizacje prawa unijnego, zwłaszcza przygotowana przez Komisję Europejską propozycja rozporządzenia unijnego w sprawie danych osobowych oraz rosnące zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych, rodzi duże zapotrzebowanie na aktualizację i pogłębienie wiedzy na ten temat.
Celem funkcjonowania Studium będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej oraz innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji oraz wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych.
Uczestnikami Studium mogą więc zostać wszystkie osoby mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, prawnicy stosujący ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, administratorzy danych osobowych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, pełnomocnicy ochrony oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje, pracodawcy, pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne, osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych, pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu, absolwenci wyższych uczelni.  
Słuchacze studium, po ich zakończeniu, będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz będą przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w innych podmiotach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami europejskimi i polskimi. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, warsztatów i konwersatoriów przez znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnych profesorów innych uniwersytetów oraz praktyków na co dzień stosujących przepisy o ochronie danych osobowych, w tym:  
  • Andrzeja Lewińskiego - Zastępca Giodo, 
  • Monikę Krasińską - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO, 
  • Prof. Annę Wyrozumską - laureatka nagrody im. Manfreda Lachsa, 
  • dr Ewę Kuleszę - pierwszy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • dr hab. Zofię Duniewską - Profesor UŁ.
Uczestnikami Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych będą mogły zostać osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studium będą zobowiązani do złożenia co najmniej: podania o przyjęcie na studia, kwestionariusza osobowego, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopii dyplomu poświadczonej przez UŁ, jednego zdjęcia.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studium trwać będzie 2 semestry (obejmuje co najmniej 180 godzin), zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym – w piątki i soboty. Zajęcia kończą się egzaminem testowym z zakresu tematyki objętej programem Studium.

Kontakt:
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Małgorzata Urbańska
Pokój 3.77

tel.: 42 635 46 14
e-mail: murbanska@wpia.uni.lodz.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz