piątek, 8 czerwca 2012

"Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce - próba oceny skutków zmian oraz postulaty"

16 czerwca (sobota) 2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się KONFERENCJA SAMORZĄDÓW ZAWODÓW PRAWNICZYCH (adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego) oraz łódzkiego środowiska akademickiego - "Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce- próba oceny skutków zmian oraz postulaty".

 

CELE KONFERENCJI

1. Próba diagnozy sytuacji na rynku usług prawniczych w Polsce, przedstawienie skutków zmian z zakresie egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych kończących aplikacje wprowadzonych na podstawie tzw. lex Gosiewski.
2. Ocena proponowanych dotychczas nowych rozwiązań ustawowych w zakresie dostępu do zawodów prawniczych – w szczególności w zakresie projektów dotyczących państwowych egzaminów prawniczych oraz innych projektów zmierzających do umożliwienia absolwentom studiów prawniczych aktywne reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych (tzw. doradcy prawni).
3. Próba diagnozy rynku usług prawniczych w Polsce, wskazanie realnych problemów na nim występujących dotychczas będących poza zainteresowaniem ustawodawcy a których rozwiązanie zmierzać będzie do rzeczywistego rozwiązania problemów wskazanych jako uzasadnienie dla składanych propozycji wprowadzenia nowego zawodu prawniczego – doradca prawny oraz uzasadniających niekontrolowane (ilościowo i jakościowo) rozszerzenie dostępu do zawodów adwokata, radcy prawnego oraz notariusza.

4. Przedstawienie stanowiska samorządów zawodów prawniczych oraz środowiska akademickiego w kwestii proponowanych dotychczas reform w zakresie dostępu do zawodów prawniczych nowowybranym posłom i senatorom przed ewentualnym rozpoczęciem przed nich prac nad zapowiadanymi projektami ustaw mającymi na celu reformę zasad naboru na aplikacje prawnicze, egzaminów zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika oraz wprowadzenie możliwości funkcjonowania absolwentów prawa jako doradców prawnych mających uprawnienia procesowe; wskazanie na alternatywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych problemów na rynku usług prawniczych w Polsce.

PRZEBIEG KONFERENCJI - Aula Czerwona:10.00 –12.30 Część I Konferencji:

1.   Rozpoczęcie Konferencji, powitanie zaproszonych gości przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. UŁ Agnieszkę Liszewską; (10.00 – 10.10)

2.    Wystąpienia przedstawicieli samorządów prawniczych, przedstawicieli sądu, oraz Wydziału Prawa i Administracji UŁ; (10.15 – 12.40)

a)    wystąpienie w imieniu samorządu adwokackiego – adwokat prof. dr hab. UŁ Aleksander Kappes, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, kierownik Zakładu Prawa Spółek Handlowych WPiA UŁ;
b) wystąpienie w imieniu samorządu radców prawnych – radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska, członek Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Radcowskiego w Łodzi
c) wystąpienie w imieniu samorządu radców prawnych – radca prawny dr Jakub Janeta, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ;
d) wystąpienie w imieniu samorządu notarialnego – notariusz Radosław Kaniecki, Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi
e) wystąpienie w imieniu Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. UŁ Sławomir Cieślak, Prodziekan ds. Studiów Dziennych Kierunek Prawo Wydziału Prawa i Administracji UŁ
f)   wystąpienie SSA dr Michał Kłos, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

3.      Przerwa techniczna 12.40 – 12.45

4.  Prezentacja partnera konferencji Kredyt Bank S.A. – Maciej Jankowski, dyrektor Biura Klienta Strategicznego w KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: „Podstawowe błędy i główne zasady inwestowania na rynkach finansowych w czasie kryzysu” (12.45 – 13.00)

5.      KONFERENCJA PRASOWA (12.45 – 13.00) dolne foyer przed Czerwoną Aulą

13.00 – 13.30
Przerwa kawowa dolne foyer przed Czerwoną Aulą

13.30 – 15.00 Część II Konferencji: 
Debata z udziałem zaproszonych gości
„Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce – próba oceny skutków dokonanych zmian oraz postulaty”


UCZESTNICY I GOŚCIE KONFERENCJI:

1. Przedstawiciele krajowego oraz łódzkiego samorządu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego;
2. Przedstawiciele samorządów aplikanków wskazanych w pkt 1 zawodów prawniczych;
3. Przedstawiciele środowiska akademickiego – w tym: Wydziału Prawa i Administracji UŁ,;
4. Przedstawiciele sądownictwa i prokuratury;
5. Parlamentarzyści (oprócz parlamentarzystów ziemii łódzkiej, także parlamentarzyści zajmujący się w swoich formacjach problematyką wymiaru sprawiedliwości, w tym aktywnie uczestniczący w poprzedniej kadencji w pracach nad projektami ustaw dotyczącymi państwowych egzaminów prawniczych oraz licencji prawniczych);
6. Przedstawiciele środowisk przedsiębiorców np.: BCC czy Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
7. Przedstawiciele organizacji studenckich zrzeszających studentów prawa np. ELSA

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

1. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
2. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
3. Rada Izby Notarialnej w Łodzi
4. Rada Izby Komorniczej w Łodzi
5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz