wtorek, 29 maja 2012

Rada Pracodawców przy WPiA UŁ


16 maja odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pracodawców przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ, na które zaproszono przedstawicieli władz sądów, prokuratury, prawniczych samorządów zawodowych, a także władz administracji samorządowej i rządowej w regionie łódzkim, którzy zostali zaproszeni przez Panią Dziekan WPiA UŁ do udziału w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia przyszłych prawników i administratywistów. Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów na WPiA UŁ i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów WPiA UŁ kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.
Pani Dziekan podczas spotkania przedstawiła założenia reformy kształcenia studentów WPiA oraz wymogi nałożone przez ustawę o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze, prezentując jednocześnie nowe kierunki studiów – Politykę społeczną (której założeniem jest praktyczne przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego) oraz uruchamiane od roku akademickiego 2012/2013 studia II stopnia Prawo podatkowe i rachunkowość (które powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – ich celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym).
Przedstawiciele władz sektora publicznego, władzy sądowniczej oraz samorządów zawodowych wyrazili swoje opinie na temat kształcenia prawników, podnosząc, że niepokojąca jest tendencja zmierzająca do uczynienia studiów prawniczych formą wykształcenia skoncentrowaną wyłącznie na wiedzy praktycznej, podkreślając wagę wykształcenia ogólnego i kształcenia umiejętności argumentacji, logicznego myślenia i wnioskowania w pracy prawnika. Podkreślano także znaczenie nauk ekonomicznych w kształceniu przyszłych prawników.
Omawiano także formy współpracy pracodawców z władzami Wydziału, które mogą przybrać kształt wspólnie organizowanych studiów podyplomowych, seminariów oraz innych form kształcenia i wymiany opinii i wiedzy w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych, a także ewolucji obecnego systemu praktyk studenckich w dłuższe staże i indywidualne formy pracy ze studentami w ramach przygotowywanych prac dyplomowych.
Spotkania Rady Pracodawców odbywać się będą regularnie, co najmniej raz w roku. Poza członkami Rady, w posiedzeniach uczestniczyć będą również przewodniczący Zespołu Programowego WPiA UŁ oraz członkowie Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UŁ.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz