czwartek, 10 maja 2012

O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych

W związku z toczącą się dyskusją oraz pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dotyczącymi głębokich zmian Kodeksu Spółek Handlowych, Katedra Prawa Gospodarczego
i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podjęła się zorganizowania w ramach Forum Prawa Spółek, w piątek - 18 maja 2012 roku w gmachu Wydziału w Łodzi, ul. Kopcińskiego 8/12, kolejnej jednodniowej konferencji naukowej
pod tytułem „O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych”.

Szeroko zakrojone prace legislacyjne dotyczące spółek kapitałowych, w szczególności takie jak poszerzenie katalogu spółek o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez kapitału zakładowego oraz modyfikacja zasad odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, skłaniają do postawienia pytania, czy planowane i opracowywane zmiany nie powinny zostać uzupełnione również o problematykę spółek osobowych. Zamiarem organizatorów jest, aby kolejne spotkanie w ramach Forum Prawa Spółek zapoczątkowało dyskusję dotyczącą właśnie tej problematyki. Formuła konferencji pozwoli na przedstawienie wybranej tematyki, możliwie najszerszemu gronu uczestników obrotu i podjęcia dyskusji o rzeczywistej potrzebie zmian w tym zakresie. Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni,  notariusze oraz reprezentanci nauki prawa.

Zaproszenie do wygłoszenia referatów wprowadzających do otwartej dyskusji przyjęli Profesorowie Stanisław Sołtysiński, (UAM, Przewodniczący Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), Józef Frąckowiak (UWr, Sędzia Sądu Najwyższego), Andrzej Kidyba (UMCS), Wojciech Pyzioł (UJ) i Urszula Promińska (UŁ).

O ważkości proponowanej dyskusji świadczy również fakt, iż Główny Patronat Medialny nad konferencją przyjął „Przegląd Prawa Handlowego”, ponad to Patronatu Organizacyjnego konferencji udzielili Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, a także Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi,
 a uczestnictwo w konferencji potwierdzili przedstawiciele wszystkich ośrodków uniwersyteckich i zawodów prawniczych. 

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa
za pośrednictwem poczty elektronicznej prawospolek@wpia.uni.lodz.pl do  piątku 11 maja 2012 roku. Uczestnicy już teraz zdecydowani zabrać głos w dyskusji proszeni są o poinformowanie o tym organizatorów wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udziela Sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tekst: Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego/ Zakład Prawa Spółek Handlowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz